Buy Electro PV
политика за поверителност - Buy Electro PV

Подробна информация относно обработката на вашите лични данни във връзка с посещение на уебсайта www.buyelectropv.pl

Общи данни на Администратора на Вашите лични данни:

Купете Electro PV Sp. z o.o.
ul. Słoneczna 28-30,
33-100 Tarnów

NIP: 8733287786
EU NIP: PL8733287786
REGON: 523644959
KRS: 0001001919

Администраторът събира данни за определени, законни цели, обработва ги в съответствие със закона и не ги подлага на допълнителна обработка, несъвместима с тези цели. Данните се събират само до степента, която е адекватна, необходима и необходима във връзка с целите, за които се обработват.
Администраторът за целите на управление на уебсайт и стопанска дейност не обработва специални категории данни.< /p>

Връзка с администратора на вашите лични данни:
писмено:
адрес:
Buy Electro PV Sp. зоологическа градина. ул. Słoneczna 28-30, 33-100 Tarnów
електронен формуляр:
имейл адрес: biuro@buyelectropv.pl

За какви цели се обработват Вашите лични данни?
Вашите лични данни ще бъдат използвани само за целите на изпълнение на договора или предприемане на действия по Ваше искане преди сключване на договора (напр. отговаряне на запитване).

За колко време ще се съхраняват Вашите лични данни?
При сключен договор данните ще се обработват за периода, изискван от закона (включително периода за архивиране). При липса на договор – данните се изтриват безвъзвратно веднага след постигане на целта, за която са използвани (напр. след отговор на запитване).

Какви са правните основания за обработване на вашите лични данни?
Правното основание за обработване на вашите данни с цел изпълнение на договора е сключеният договор (член 6, параграф 1, буква б) ), в от Регламент на Европейския парламент и на Съвета (ЕС) 2016/679 от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица по отношение на обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/ 46/ЕО – „RODO“ ).

Правното основание за обработката на вашите данни с цел предприемане на действия по ваше искане преди сключването на договора е вашето доброволно съгласие(член 6(1)(a ) от Регламент на Европейския парламент и на Съвета (ЕС) 2016/679 от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица по отношение на обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/ 46/ЕО – „RODO„) .

Профилиране
Администраторът не предоставя лични данни на Профилиране.

Към кои получатели ще бъдат прехвърлени вашите лични данни?
Вашите данни могат да бъдат прехвърлени на субекти, обработващи лични данни по искане на администратора, напр. Доставчици на ИТ услуги, доставчици на счетоводни услуги и субекти, упълномощени да ги получават съгласно приложимото законодателство.

Данни, прехвърлени извън Европейското икономическо пространство
Вашите лични данни няма да бъдат прехвърлени на трети държави извън Европейското икономическо пространство.

Какви са вашите права, свързани с обработването на лични данни?
Вие имате следните права във връзка с обработването на вашите лични данни:

  • правото на достъп до вашите данни, включително получаване на копие от данните,
  • право да поискате коригиране на данни,
    право на изтриване на данни (в определени ситуации),
  • право на подаване на жалба до надзорния орган, занимаващ се със защитата на личните данни,
  • правото на ограничаване на обработката на данни.

Доколкото вашите данни се обработват въз основа на съгласие или като част от предоставяната услуга (данните са необходими за предоставяне на услугата), можете допълнително да упражнявате следните права:

  • правото на оттегляне на съгласието, доколкото те се обработват на това основание. Оттеглянето на съгласието не засяга законосъобразността на обработването въз основа на съгласието преди неговото оттегляне.
  • правото на прехвърляне на лични данни, т.е. да получите вашите лични данни от администратора, в структуриран, често използван машинно четим формат.

За да упражните горните права, моля свържете се с Администратора.

Информация относно правото на подаване на жалба до надзорния орган
Имате право да подадете жалба до председателя на Службата за защита на личните данни
Офис на председателят на Службата за защита на личните данни
ул. Stawki 2,
00-193 Варшава

Бисквитки и други технологии
Администраторът информира, че използва бисквитки (текстови файлове) и други технологии на уебсайтове за записване на информация

Skontaktuj się z nami

Media Społecznościowe