Buy Electro PV
Zásady ochrany osobních údajů - Buy Electro PV

Podrobné informace o zpracování vašich osobních údajů v souvislosti s návštěvou webových stránek www.buyelectropv.pl

Obecné údaje Správce vašich osobních údajů:

Koupit Electro PV Sp. z o.o.
ul. Słoneczna 28-30,
33-100 Tarnów

NIP: 8733287786
EU NIP: PL8733287786
REGON: 523644959
KRS: 0001001919

Správce shromažďuje údaje pro stanovené, zákonné účely, zpracovává je v souladu se zákonem a nepodrobuje je dalšímu zpracování neslučitelnému s těmito účely. Údaje jsou shromažďovány pouze v rozsahu, který je adekvátní, nezbytný a nezbytný ve vztahu k účelům, pro které jsou zpracovávány.
Správce pro účely provozování webu a obchodní činnosti nezpracovává zvláštní kategorie údajů.< /p>

Kontakt na Správce vašich osobních údajů:
písemně:
adresa:
Koupit Electro PV Sp. z o. o. Svatý. Słoneczna 28-30, 33-100 Tarnów
elektronický formulář:
e-mailová adresa: biuro@buyelectropv.pl

K jakým účelům jsou vaše osobní údaje zpracovávány?
Vaše osobní údaje budou použity pouze za účelem plnění smlouvy nebo k provedení opatření na vaši žádost před uzavřením smlouvy (např. odpověď na dotaz).

Jak dlouho budou vaše osobní údaje uloženy?
V případě uzavření smlouvy budou údaje zpracovávány po dobu vyžadovanou zákonem (včetně doby archivace). V případě neexistence smlouvy – údaje budou trvale vymazány ihned po dosažení účelu, pro který byly použity (např. po zodpovězení dotazu).

Jaké jsou právní důvody pro zpracování vašich osobních údajů?
Právním základem pro zpracování vašich údajů za účelem plnění smlouvy je uzavřená smlouva (čl. 6 odst. 1 písm. b ), c nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/ 46/EC – „RODO“ ).

Právním základem pro zpracování vašich údajů za účelem provedení opatření na vaši žádost před uzavřením smlouvy je váš dobrovolný souhlas(čl. 6 odst. 1 písm. ) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/ 46/EC – „RODO“) .

Profilování
Správce nepředává osobní údaje do Profilování.

Kterým příjemcům budou vaše osobní údaje předány?
Vaše údaje mohou být na žádost správce předány subjektům zpracovávajícím osobní údaje, např. poskytovatelé IT služeb, poskytovatelé účetních služeb a subjekty oprávněné je získat podle platných zákonů.

Údaje předávané mimo Evropský hospodářský prostor
Vaše osobní údaje nebudou předány do třetích zemí mimo Evropský hospodářský prostor.

Jaká jsou vaše práva související se zpracováním osobních údajů?
V souvislosti se zpracováním vašich osobních údajů máte následující práva:

  • právo na přístup k vašim údajům, včetně získání kopie údajů,
  • právo požadovat opravu údajů,
    právo na výmaz údajů (v určitých situacích),
  • právo podat stížnost u dozorového orgánu zabývajícího se ochranou osobních údajů,
  • právo na omezení zpracování údajů.

V rozsahu, v němž jsou vaše údaje zpracovávány na základě souhlasu nebo v rámci poskytované služby (údaje jsou nezbytné k poskytování služby), můžete navíc uplatnit následující práva:

  • právo odvolat souhlas v rozsahu, v jakém jsou zpracovávány na tomto základě. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu před jeho odvoláním.
  • právo na přenositelnost osobních údajů, tedy obdržet své osobní údaje od správce, ve strukturovaném, běžně používaném strojově čitelném formátu.

Chcete-li uplatnit výše uvedená práva, kontaktujte prosím správce.

Informace o právu podat stížnost u dozorového úřadu
Máte právo podat stížnost předsedovi Úřadu pro ochranu osobních údajů
Úřad předseda Úřadu pro ochranu osobních údajů
ul. Stawki 2,
00-193 Varšava

Cookies a další technologie
Správce informuje, že na webových stránkách používá cookies (textové soubory) a další technologie k zaznamenávání informací

Skontaktuj się z nami

Media Społecznościowe